dr Andrzej Przychodni

Prelegent

Dyrektor Muzeum

Ur. w Kielcach. Ukończył Archeologię Polski i Powszechną na Uniwersytecie Jagiellońskim w roku 1996. Od 1995 roku zatrudniony w urzędzie konserwatorskim w Kielcach, gdzie m.in. realizował akcję dokumentowania stanu zachowania zabytków (głównie archeologicznych) z powierza. W latach 2017 i 2018 Kierownik Działu Archeologicznego w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu, a także przez kilka miesięcy pełniący funkcję dyrektora jednostki. Od listopada roku 2019 Dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na osadnictwie kultury przeworskiej w dorzeczu górnej i środkowej Nidy, chronologii okresu rzymskiego oraz napływie importów rzymskich na terytorium ziem polskich. W roku 2013 obronił na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego pracę doktorską pt. "Napływ terra sigillata na terytorium kultury przeworskiej" promowaną przez prof. dr. hab. Piotra Kaczanowskiego. Jest współzałożycielem Świętokrzyskiego Stowarzyszenia Dziedzictwa Przemysłowego - organizacji społecznej realizującej m.in. projekt "Człowiek i Żelazo w pierwszych wiekach naszej ery" w ramach różnych wydarzeń plenerowych. W latach 2013-2020 był prezesem stowarzyszenia. Popularyzacja archeologii jest zatem od ponad 20 lat jego kolejną pasją, podobnie jak rekonstrukcja technik garncarskich z terenu dawnych prowincji rzymskich oraz obszaru tzw. Barbaricum.
Afiliacja: Muzeum Historyczno-Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sudół 135 a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
e-mail: andrzej.przychodni@gmail.com