dr Zbigniew Złonkiewicz

Prelegent

Geolog, doktor inżynier; Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Oddział Świętokrzyski.

Zainteresowania: sedymentologia; kartografia geologiczna; jura regionu świętokrzyskiego; paleogeografia i paleotektonika obszaru Małopolski pozakarpackiej w mezozoiku; geoedukacja; kamień w architekturze zabytkowej.

Osiągnięcia: wykonanie 11 arkuszy Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000; opracowanie schematu litostratygrafii jury i wczesnej kredy między Górami Świętokrzyskimi a brzeżną strefą Karpat; utworzenie koncepcji rozwoju paleotektonicznego Małopolski poza-karpackiej w jurze; badania sedymentologiczne permu i dolnego triasu w Zachełmiu; rozpoznanie surowców skalnych w kamieniarce klasztoru i kościoła na kieleckiej Karczówce oraz w Szydłowie; opis zjawisk geologicznych w rezerwacie Wietrznia w Kielcach oraz ponad 30 geostanowisk w regionie świętokrzyskim.